top of page

Mer om obestånd

Nedan följer en samling relevant information för alla näringsidkare om olika saker som rör företagsrekonstruktion. I texten behandlas bland annat upprättande av kontrollbalansräkning, personligt betalningsansvar, olika former av ackord samt lönegaranti.

Vad är en kontrollbalansräkning och när ska den upprättas?

I korthet är en kontrollbalansräkning är en särskild typ av balansräkning som regleras i aktiebolagslagen. När det finns anledning för styrelsen i ett aktiebolag att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet är på väg att förbrukas eller att bolagets kapital är på väg att understiga den kritiska gränsen.


Om misstanken är riktig, kommer kontrollbalansräkningen att visa att bolagets egna kapital uppgår till mindre än hälften av det regi­strerade aktiekapitalet. Då måste styrelsen kalla till extra bolagsstämma för att besluta om bolaget ska försöka återställa hela det registrerade aktiekapitalet eller om bolaget ska likvideras. I annat fall kan styrelse­ledamöterna bli ansvariga för de skulder bolaget drar på sig. En kontrollbalansräkning ska också göras om Kronofogden gjort ett resultatlöst utmätningsförsök hos bolaget. Kontrollbalansräkningen ska undertecknas av styrelsen.

Värdering av tillgångar i en kontrollbalansräkning

Vid beräkningen av det egna kapitalet är det tillåtet att använda en mer generös beräkning än vad som vanligen är fallet. Vid misstanke om att bolagets ekonomiska situation har försämrats, till exempel vid minskade intäkter, oförutsedda kostnader eller misslyckade investeringar, är det därför viktigt upprätta en kontrollbalansräkning för att undersöka om bolagets egna kapital är förbrukat.


En ”företagsbesiktning” ger inte bara en indikation om hur bolaget mår rent finansiellt utan kan även vara helt avgörande för att bolagsledningen inte skall drabbas privatekonomiskt. I huvudsak ska en kontrollbalansräkning upprättas som en vanlig balansräkning. Jämfört med en vanlig balansräkning är dock en kontrollbalansräkning snällare än ett vanligt bokslut vid värderingen av bolagets tillgångar. Det kan handla om synen på och värderingen av pågående arbeten, icke fakturerade men utförda ändrings- och tilläggsarbeten eller värderingen av en fastighet. Normalt värderas en fastighet till anskaffningsvärdet men i en kontrollbalansräkning kan den bokas till marknadsvärdet, förutsatt att det är högre förstås. Det kan även vara bra att titta på om dolda övervärden finns i andra i balansräkningen redan avskrivna tillgångar eller om övervärden finns i övriga bokförda tillgångar såsom maskiner och inventarier.


Hanteringen kring upprättandet av en kontrollbalansräkning är kanske den absolut viktigaste punkten för många företagare för att därigenom undvika personligt ekonomiskt ansvar och i värsta fall kanske tom en personlig konkurs. Om ett bolag har en revisor ska han eller hon granska kontrollbalansräkningen.

Om kontrollbalansräkningen larmar

Om en kontrollbalansräkning visar att ett bolags egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet, ska styrelsen omedelbart kalla till en särskild typ av bolagsstämma som kallas första kontrollstämma. Vid den stämman ska det prövas om bolaget ska träda i likvidation eller fortsätta sin verksamhet.


För det fall stämman inte beslutar om likvidation av bolaget måste det inom åtta månader hålla en ny kontrollstämma. Inför den andra kontrollstämman ska en ny kontrollbalansräkning upprättas och granskas av bolagets revisor.


Den nya kontrollbalansräkningen ska tillställas stämman för att utröna om det egna kapitalet har återställts, eller om det fortfarande är förbrukat. Kapitalet är återställt när det egna kapitalet som lägst uppgår till bolagets aktiekapital. Vid upprättandet av den andra kontrollbalansräkningen får aktiebolagslagens mer generösa regler om beräknandet av det egna kapitalet återigen tillämpas.


Utvisar kontrollbalansräkningen att kapitalet fortsatt är förbrukat, är stämman skyldig att besluta om att bolaget ska träda i likvidation. Även för det fall en andra kontrollstämma inte hålls inom åttamånadersfristen, måste bolaget träda i likvidation. Bland annat bolagets styrelse kan då ansöka hos tingsrätten om att bolaget ska träda i likvidation.

När kan ett personligt betalningsansvar bli aktuellt?

Som nämnts är aktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning och kontrollstämmor särskilt viktiga för de som faktiskt företräder och driver företaget. Om reglerna inte följs, kan såväl bolagsledningen som aktieägare riskera ett personligt betalningsansvar för en del av bolagets skulder. Det är därför viktigt för både bolagets skull och för att skydda företagarens privata ekonomi, att kontrollbalansräkningar upprättas och kontrollstämmor hålls.


Flertalet personer under olika omständigheter riskerar ett personligt betalningsansvar för ett bolags skulder:​

  • Om ett bolags styrelse inte upprättar en kontrollbalansräkning kan styrelseledamöterna bli personligt betalningsansvariga för skulder som bolaget ådrar sig. Ledamöterna blir även personligt betalningsansvariga om styrelsen inte kallar till en första kontrollstämma. Samma sak gäller om det egna kapitalet fortfarande är förbrukat vid den andra kontrollstämman och styrelsen inte ansöker om att bolaget ska träda i likvidation.

  • Företrädare som är medvetna om att en kontrollbalansräkning inte har upprättats och trots detta förorsakar ett bolag mer skulder kan bli personligt betalningsskyldiga för de skulderna. Företrädare kan t.ex. vara styrelseledamot eller VD.

  • Slutligen riskerar även aktieägare personligt betalningsansvar för skulder om denne medverkar i beslut om att bolaget ska fortsätta sin verksamhet, fastän det är skyldigt att träda i likvidation.

Ett effektivt sätt att återställa eller bidra till att återställa ett förbrukat eget kapital är därför att inleda en företagsrekonstruktion och genom förhandlingar med borgenärer lyckas få skulderna nedskrivna och på så vis få en bättre balans mellan tillgångar och skulder. En inledd företagsrekonstruktion medför emellertid inte att  skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkningar och att hålla kontrollstämmor försvinner. Inte heller de förpliktelser som reglerar de personliga ansvarsfrågorna påverkas av att en en företagsrekonstruktion inleds men med rätt agerande kan det hanteras.

Allmänt om ackord

Inom ramen för en företagsrekonstruktion finns det goda möjligheter för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter att genomföra genomgripande omstruktureringsåtgärder av verksamheten. Det är även så att en ansökan om företagsrekonstruktion skall innehålla en plan för hur verksamheten skall bedrivas i fortsättningen. Förutom det skall en förklaring till hur betalningssvårigheterna uppkommit lämnas. Allt för att tingsrätten skall kunna bedöma om syftet med rekonstruktionen kan uppnås. En del i rekonstruktionen handlar oftast om att i olika omfattning skriva ned skulder och/eller få betalningsanstånd genom ett ackord. Det finns olika typer av ackord som mer specifikt berörs i detta avsnitt.


Vad är ett ackord och vilka skulder omfattas av ett ackord?

Ett ackord kan beskrivas som ett avtal mellan bolaget och dess leverantörer som innebär att skulden skrivs ned med en viss procent. Ackordet innebär då att en del av bolagets skulder faller bort och inte behöver betalas överhuvudtaget. 

Generellt under en företagsrekonstruktion omfattas bara oprioriterade skulder där borgenärerna har lika inbördes rätt att få betalt, dvs att de inte har någon säkerhet för sin fordran. Banker, finansinstitut och leasegivare har oftast säkerhet för sina fordringar och kommer då inte ifråga för ackordet i den mån de har olika säkerheter såsom tex panträtt eller företagsinteckning i viss egendom.

Offentligt ackord

Ett offentligt ackord är den vanligaste typen av ackord under företagsrekonstruktioner. Det fastställs av tingsrätten efter att bolaget ansökt om detta. Ackordet antas genom ett majoritetsbeslut av de röstberättigade fordringsägarna. Samtliga fordringsägare som omfattas av ackordet har rätt att rösta. Röstningsförfarandet sker vid ett sammanträde som hålls i tingsrätten.

En begäran om ackordsförhandling skall också göras skriftligen och bl.a. innehålla ett ackordsförslag som anger hur mycket bolaget bjuder i betalning och när betalningen skall ske samt om säkerhet har ställts och i så fall vad den består av.


Till en begäran om ackordsförhandling skall också rekonstruktören lämna en beskrivning över boets tillstånd och orsakerna till bolagets (gäldenärens) betalningsoförmåga samt även ett yttrande om rekonstruktören anser att ackordet bör antas utifrån vissa förutsättningar. 


Storleken på skuldnedskrivningen avgör vilka procentsatser som behöver uppnås för att ett ackordsförslag ska anses antaget.

  • Om nedskrivningen är från noll upp till 50 procent av den ursprungliga skuldens belopp måste 60 procent av de röstande godta ackordsförslaget. Deras fordringar ska dessutom motsvara minst 60 procent av de totala ackordsskulderna.

  • Om nedskrivningen är över 50 procent av den ursprungliga skuldens belopp måste 75 procent av de röstande godta ackordsförslaget. Deras fordringar ska dessutom motsvara minst 75 procent av de totala ackordsskulderna.

Ett offentligt ackord binder samtliga fordringsägare som omfattas av ackordet. Detta innebär att även de som röstat nej till ackordet och eventuellt okända fordringsägare omfattas av ackordets villkor. Om det finns ytterligare fordringar på ett rekonstruktionsbolag som är okända när tingsrätten fattar beslut om ackord, omfattas även sådana fordringar av ackordet.

Underhandsackord & moratorieackord

Underhandsackord 

Underhandsackord är inte en process som fastställs av tingsrätten. Utan det avser en frivillig överenskommelse med samtliga fordringsägare om ett ackord. Samtliga som berörs av ackordet måste därför acceptera det för att det ska kunna antas. Underhandsackord kallas även "frivilligt ackord".


En fördel med ett underhandsackord är att bolaget kan komma överens med sina fordringsägare om bättre villkor för skuldnedskrivningen och/eller anstånd med betalning än vad som är tillåtet vid ett offentligt ackord. Däremot så omfattas endast kända fordringsägare av ackordet. 

Moratorieackord

Ett moratorieackord är ett specialfall av de två andra ackordstyperna. Denna typ av ackord innebär att ett bolags skulder ska betalas till fullo, men att skulderna får ett nytt förfallodatum eller att betalningsvillkoret är kopplat till en avbetalningsplan eller betalningsanstånd på annat vis. Ett moratorieackord kan antingen ske genom ett offentligt ackord eller genom underhandsackord. 

Lönegaranti för arbetstagare

Lönegaranti för arbetstagare

Vid såväl konkurs som företags­rekonstruktion kan anställda vara berättigade att få vissa löne­ersättningar från staten enligt löne­garanti­­lagen. Lagen omfattar obetalda löner som har intjänats inom tre månader från dagen för ansökan om konkurs eller företags­rekonstruktion samt upp­sägnings­lön beräknad enligt regler i lagen om anställningsskydd. För att under företagsrekonstruktion vara berättigad till upp­sägnings­lön för tid längre än en månad från dagen för beslutet om företags­rekonstruktion krävs dock att den an­ställde har blivit arbets­befriad av arbetsgivaren. Lönegaranti­lagen omfattar vidare semester­ersättning som är intjänad under det löpande och närmast föregående intjänandeåret.


Den som själv eller tillsammans med närstående äger en väsentlig andel av bolaget och som har haft ett väsentligt inflytande över verk­sam­heten har dock inte rätt till lönegarantiersättning.

Lönegarantiersättningen är begränsad till maximalt fyra prisbasbelopp.

Mer om obestånd: Resurser och tips
bottom of page